PIRMSLĪGUMA INFORMĀCIJA

Pirms slēgt līgumu, lūdzam iepazīties ar ceļotāju tiesībām un pienākumiem

Pamatinformācijas veidlapa kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumiem,
ko ceļotājs noslēdz ar tūrisma operatoru elektroniski, klātienē vai izmantojot tālruni

Jums piedāvātais tūrisma pakalpojumu kopums ir komplekss tūrisma pakalpojums Tūrisma likuma un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumu Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" izpratnē.
Jūs varēsiet izmantot visas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" minētās tiesības, kas attiecas uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem.
Tūrisma operators SIA “BEGONIJA”, reģ.Nr. 40003104895, būs pilnībā atbildīgs par kompleksā tūrisma pakalpojuma pienācīgu sniegšanu kopumā.
Tūrisma operatoram SIA “BEGONIJA”, reģ.Nr. 40003104895, ir nodrošinājums, lai gadījumā, ja tas savu likviditātes problēmu dēļ nepilnīgi izpilda vai neizpilda savas saistības, atlīdzinātu Jūsu maksājumus un, ja kompleksajā tūrisma pakalpojumā ir ietverts transports, – nodrošinātu Jūsu repatriāciju.
Pirms līguma noslēgšanas iepazīstieties ar savām pamattiesībām, kas paredzētas Tūrisma likumā un Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 380 "Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem" paredzētajām pamattiesībām https://likumi.lv/doc.php?id=50026; https://likumi.lv/ta/id/300021-noteikumi-par-kompleksa-un-saistita-turisma-pakalpojuma-sagatavosanas-un-sniegsanas-kartibu-un-kompleksu-un-saistitu-turisma.
Sign inRegister
Welocome! Login in to Your Accont
Register for Your Account