Norēķinu kārtība un naudas atmaksas noteikumi

NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI

Sabiedrība ar ierobežoti atbildību “BEGONIJA” - Tūrisma pakalpojuma sniedzējs, Aģentūra.

1. Slēdzot līgumu ceļojumam no Rīgas Ceļotājs iemaksā __% (__ procentu) no kopējās Ceļojuma summas. Līgumā norunātā pilnā ceļojuma summa Ceļotājam jāsamaksā Aģentūrai ne vēlāk kā __ kalendārās dienas līdz Ceļojuma sākuma datumam. Ja līgums tiek parakstīts mazāk kā __ kalendārās dienas pirms Ceļojuma, Tūrists apmaksā Aģentūrai visu līgumā minēto summu līguma parakstīšanas brīdī.
2. Slēdzot līgumu ceļojumam no citu valstu pilsētām Ceļotājs iemaksā 100% (simts procentu) no kopējās Ceļojuma summas.
3. Gadījumā, ja Ceļotājs neveic Līgumā noteikto ceļojuma pilnu apmaksu, Aģentūrai ir tiesības, rakstiski brīdinot Ceļotāju, pirms ceļojuma vienpusēji uzteikt Līgumu un atgriezt no Ceļotāja saņemto naudas summu, veicot ieturējumu, kura aprēķināšana notiek Aģentūras noteiktajā kārtībā.
4. Aģentūra nekompensē un nelemj jautājumu par cenas samazinājumu, ja Ceļotājs nokavē ierašanos uz transporta līdzekli, ja izbraukšanas laiks tiek mainīts, bet Aģentūra par to Ceļotāju informējusi pienācīgā kārtā uz viņa norādīto e-pastu, telefona numuru, ieskaitot sms.
5. Ja pēc Ceļotāja iniciatīvas pirms Līgumā noteiktā ceļojuma sākuma datuma tiek veiktas izmaiņas noslēgtā Līguma noteikumos, Aģentūra ir tiesīga iekasēt papildus maksas, kuru apmērs tiek noteikts veicot pieprasītās (Ceļotāji, viesnīcas, datumi un tml.) izmaiņas.

6. Iesniedzot Aģentūrai uz pastāvīga informācijas nesēja iesniegumu par atteikšanos no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem pilnībā vai to daļas, Ceļotājam ir tiesības atteikties no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem, apmaksājot Aģentūrai izbeigšanas maksu, kura tiek aprēķināts no pasūtīto pakalpojumu cenas (neieskaitot neatgriežamos pakalpojumus), sekojošā apmērā:
6.1. ja iesniegums saņemts vairāk nekā __ dienas pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
6.2. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ līdz __ dienām pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
6.3. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ līdz __ dienām pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
6.4. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ dienām un mazāk pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
6.5. ja iesniegums saņemts __.__.____. vai vēlāk, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā, ja iesniegums saņemts __.__.____. vai vēlāk, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā. Ja iesnieguma saņemšanas dienā vienlaicīgi darbojas p.6.5. un viens no punktiem 6.1 - 6.4, tad tiek piemēroti tā punkta noteikumi, kurā ir norādīta lielāka ieturējuma summa.
6.6. Neatkarīgi no iesnieguma par atteikšanos no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem pilnībā vai to daļas iesniegšanas termiņa, Aģentūra veic ieturējumu 100% (simts procentu) apmērā no tā apmaksātā pakalpojuma, kas norādīti pakalpojumu programmā kā Neatgriežamie pakalpojumi.

7.Ceļotājs var pieprasīt izbeigt kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumu pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma, nemaksājot šo Noteikumu 6.punktā minēto līguma izbeigšanas maksu, ja galamērķa vietā vai tā tiešā tuvumā ir izveidojušies nenovēršami un ārkārtas apstākļi, kas būtiski ietekmē kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanu vai kas būtiski ietekmē pasažieru pārvadāšanu uz galamērķi, un proti, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums ceļojuma galamērķī, dabas katastrofas (plūdi, zemestrīces), vai tādi laikapstākļi, kuru dēļ nav iespējams droši nokļūt līdz galamērķim. Šādā gadījumā Ceļotājam ir tiesības uz pilnīgu visu to maksājumu atmaksu, kas veikti par komplekso tūrisma pakalpojumu, bet nav tiesību saņemt papildu kompensāciju.
8. Ceļotājam netiek garantēta visa pakalpojuma vai tās daļas sniegšana, ja Ceļotājs neierodas līgumā noteiktā ceļojuma sākuma laikā un vietā, un /vai citās līgumā noteiktās vietās un laikos.
9. Saņemtā maksa netiek atmaksāta Ceļotājam, ja Ceļotājs savlaicīgi neierodas līgumā noteiktā ceļojuma sākuma laikā un vietā, vai citās līgumā noteiktās vietās pakalpojumu saņemšanai, ja izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt ceļojumam derīgu pasi, tajā skaitā ar ceļojumam pietiekošu pases derīguma termiņu, citus ceļošanas vai ceļojumam nepieciešamos dokumentus.
10. Gadījumā, ja Ceļotājs apzināti nodara kaitējumu ceļojumam, traucē ceļojuma programmas īstenošanai, neievēro noslēgtā Līguma noteikumus, ceļojuma grupas vadītāja pamatotas prasības un citus ceļojuma nosacījumus, Aģentūra ir tiesīga, paziņojot par to Ceļotājam, apturēt pakalpojumu sniegšanu Ceļotājam. Par šo gadījumu tiek sastādīts akts, kas ir turpmākais pamats Tūrisma operatoram atteikties no iemaksātās naudas summas atmaksas. Izdevumi, kas saistīti ar šāda Ceļotāja atgriešanos atpakaļ tiek segti no Ceļotāja finansiāliem līdzekļiem.
11. Aģentūra pēc Ceļotāja pieprasījuma saņemšanas lemj par atbilstošas cenas samazinājumu, ja traucējumi Ceļojumā nav saistīti ar šī līguma noteikumiem neatbilstošu Ceļotāja vai Ceļotāju rīcību, nepārvaramas varas apstākļiem vai ar šo līgumu nesaistīto trešo personu rīcību.
12. Ceļotājam ir tiesības veikt brīvprātīgu apdrošināšanu, lai segtu tūrisma pakalpojuma līguma izbeigšanas izmaksas, vai palīdzības izmaksas negadījuma, slimības vai nāves gadījumā.

13. Aģentūra pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas var paaugstināt cenu šādu iemeslu dēļ:
1) izmaiņas pasažieru pārvadājumu cenās, ko izraisījušas degvielas vai citu enerģijas avotu cenas;
2) izmaiņas tādu kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā iekļauto tūrisma pakalpojumu nodokļu vai maksu apmēros, ko nosaka trešās personas, kuras nav tieši iesaistītas kompleksā tūrisma pakalpojuma sniegšanā (tostarp tūrisma, transporta vai specifiskos galamērķī piemērotos nodokļos un nodevās, iekāpšanas vai izkāpšanas maksās ostās un lidostās);
3) izmaiņas valūtas maiņas kursos, kas attiecas uz komplekso tūrisma pakalpojumu.
Ceļotājam ir tiesības uz cenas samazinājumu, kas atbilst šā punkta 1), 2) un 3) apakšpunktā minētajam izmaksu samazinājumam, kas notiek pēc kompleksā tūrisma pakalpojuma līguma noslēgšanas un pirms kompleksā tūrisma pakalpojuma sākuma.

14. Ja pirms ceļojuma sākuma Aģentūrai ir nepieciešams ievērojami mainīt kādu no ceļojuma galvenajām tūrisma pakalpojuma īpašībām vai ja Aģentūra nevar izpildīt noslēgtā līguma Ceļotāja īpašās prasības, vai ja Tūrisma Aģentūrai jāpalielina līguma cenu par vairāk nekā 8 %, Aģentūra par to uz pastāvīga informācijas nesēja skaidrā, saprotamā un uzskatāmā veidā laikus informē Ceļotāju.
14.1. Ceļotājam piecu darba dienu laik no šāda paziņojuma saņemšanas brīža, ir tiesības:
- piekrist ierosinātajām izmaiņām;
- izbeigt līgumu, nemaksājot līguma izbeigšanas maksu.
14.2. Saņemot informāciju no Aģentūras par šajā līguma punktā minētajām izmaiņām, Ceļotājam ir pienākums piecu darba dienu laikā sniegt atbildi par to, vai Ceļotājs piekrīt ierosinātajām izmaiņām līgumā vai arī vēlas izbeigt līgumu. Ceļotāja atbildes nesniegšana netiek uzskatīta par piekrišanu ierosinātajām izmaiņām līgumā, un līgums tiek izbeigts.
15. Ja Ceļotājs līguma 14.punktā minētajā gadījumā vēlas izbeigt līgumu un Aģentūra piedāvā alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu, kas, ja iespējams, ir tādas pašas vai augstākas kvalitātes, ceļotājs var piekrist saņemt alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu.
16. Ja Ceļotājs piekrīt ierosinātajām izmaiņām, kas attiecas uz ceļojuma cenas paaugstināšanos, Ceļotājs un Aģentūra savstarpēji vienojas par kārtību un termiņu, kādā Ceļotājs sedz (samaksā) cenas starpību par augstākas kvalitātes pakalpojumiem.
17. Ja Noteikumu 14.punktā minēto līguma izmaiņu vai Noteikumu 15.punktā minētā alternatīvā kompleksā tūrisma pakalpojuma dēļ pasliktinās kompleksā tūrisma pakalpojuma kvalitāte vai samazinās izmaksas, Ceļotājam ir tiesības uz attiecīgu cenas samazinājumu.
18. Ceļotājam ir tiesības saņemt atbilstošu cenas samazinājumu par jebkādu laikposmu, kurā ir notikusi neatbilstība līgumam, un saņemt atbilstošu kompensāciju no Aģentūras par visiem zaudējumiem, ko Ceļotājs cieš jebkādas neatbilstības rezultātā, ja vien Aģentūra nepierāda, ka neatbilstība ir radusies Ceļotāja vainas dēļ. Ceļotājam nav tiesību uz kompensāciju par zaudējumiem, ja neatbilstība ir radusies trešās personas (kas nav saistīta ar līgumā ietverto tūrisma pakalpojumu sniegšanu) vainas dēļ un neatbilstība bija nenovēršama vai neparedzama nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ.
19. Ja līgumu izbeidz saskaņā ar šo Noteikumu 15.punktu un Ceļotājs nepieņem alternatīvo komplekso tūrisma pakalpojumu, Aģentūra bez nepamatotas kavēšanās, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc līguma izbeigšanas atmaksā visus maksājumus, ko veicis Ceļotājs vai kas veikti Ceļotāja vārdā.
Sign inRegister
Welocome! Login in to Your Accont
Register for Your Account