Pakalpojuma sniegšanas noteikumi


TŪRISMA PAKALPOJUMA SNIEGŠANAS NOTEIKUMI.


Tūrisma Aģentūra -  sabiedrība ar ierobežotu atbildību “BEGONIJA” vienotais reģistrācijas Nr. LV4000310489, tūrisma pakalpojumu sniedzēju reģistrācijas Nr. T-2019-95, juridiskā adrese: Brīvības iela 64, Rīga


1. Aģentūra saukts arī “Aģentūra” sniedz tūrisma pakalpojumus Ceļotājam un personām, ar kurām Ceļotājs ceļo un/vai par kurām Ceļotājs maksā, (turpmāk tekstā – Ceļojums), bet Ceļotājs samaksā Operatoram par Tūrisma operatora sagatavoto Ceļojumu līgumā noteiktajā apmērā un kārtībā.

2. Ceļotājam pirms līguma slēgšanas ir pienākums iepazīties ar mājas lapā izvietoto pirmslīguma informāciju. Pēc līgums noslēgšanas Ceļotājam ir pienākums paziņot par uzņemtajām saistībām visām personām, kas izmanto tūrisma pakalpojumu un dodas Ceļojumā kopā ar Ceļotāju un/vai kuru vārdā Ceļotājs ir noslēdzis līgumu (turpmāk tekstā – Ceļotāji). Ceļotājam ir pienākums informēt Ceļotājus par noslēgtā līguma noteikumiem, cita starpā ir pienākums kontrolēt, lai Ceļotāji ievērotu šajā līgumā un tā pielikumos pielīgtos noteikumus. Ja Ceļotājs nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem, kā dēļ Ceļotājiem vai jebkurai trešajai personai tiek nodarīts jebkāda veida kaitējums, pilnu atbildību par sekām šādā gadījumā uzņemas Ceļotājs, kurš nav informējis Ceļotājus par šī līguma noteikumiem.

3. Parakstot līgumu, Ceļotājs apstiprina, ka Aģentūra  ir nodrošinājis  viņam izvēles iespējas un Ceļojumu Ceļotājs ir izvēlējies starp vairākiem alternatīviem piedāvājumiem.
 
4. Aģentūras SAISTĪBAS

4.1. Nodrošināt Ceļojumu Ceļotājam atbilstoši noslēgtā līguma nosacījumiem, LR likumdošanas, Eiropas Savienības saistošajo normatīvo aktu un jo sevišķi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti noteiktajām prasībām.
4.2. Ceļojuma programmā iekļautie pakalpojumi ir noslēdzamā līguma neatņemama sastāvdaļa. Pakalpojumus sniedz attiecīgi tiešie pakalpojumu sniedzēji (aviokompānijas, transfēru kompānijas, viesnīcas utt.) atbilstoši attiecīgās valsts normatīvo aktu prasībām, kurās pakalpojums tiek sniegts. Par visu pakalpojumu pienācīgu sniegšanu kopumā ir atbildīgs tūrisma Aģentūra “BEGONIJA”, ja tiek sniegts kompleksais tūrisma pakalpojums.
4.3. Aģentūra LR likumdošanā noteiktajā apmērā un kārtībā sniedz Ceļotājam pilnu informāciju par Ceļojuma saturu un tā sniegšanas nosacījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, pasu režīma un vīzu saņemšanas noteikumus, apdrošināšanas noformēšanas nepieciešamību un kārtību, muitas noteikumus, ar Ceļojumu saistītās medicīniskās formalitātes, nepilngadīgu bērnu ceļošanas noteikumus, kā arī par atteikšanās no Ceļojuma kārtību un izmaiņu veikšanu pakalpojumu programmā.
4.4.Ja kāds no Ceļotājiem ir persona ar ierobežotām pārvietošanās spējām, tad šādu informāciju Ceļotājam ir pienākums iesniegt Aģentūrai. Aģentūra apņemas nodrošināt šādam Ceļotājam īpašu aprūpi Ceļojuma laikā atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un labas komercprakses prasībām, kā arī apņemas nodrošināt šādas sensitīvas informācijas apstrādi atbilstoši datu aizsardzības prasībām.
4.5. Ziņas par Ceļotāju un personām, kuras ceļo kopā ar Ceļotāju vai par kurām Ceļotājs veic maksājumu, tiek izmantotas tikai tūrisma braucienam nepieciešamo dokumentu noformēšanai.
Informāciju par Ceļotāju ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos tiek sniegta tikai pēc rakstiska pieprasījuma. Personu datu apstrāde notiek ievērojot Tūrisma operatora “BEGOINIJA” privātuma politiku.
4.6. Aģentūra nekavējoties informē Ceļotāju par pasūtīto pakalpojumu (piemēram viesnīcas, aviobiļešu) neapstiprināšanu.
4.7. Aģentūra savlaicīgi informē Ceļotāju uz pastāvīga informācijas nesēja par nepieciešamību veikt izmaiņas pakalpojumu sniegšanas termiņos vai citos būtiskos līguma nosacījumos.
4.8. Saņemot Ceļotāja rakstiska pieteikuma par atteikšanos no veiktā pasūtījuma pilnīgi vai daļēji, Aģentūra lemj par līguma noteikuma maiņu, līguma izbeigšanu vai alternatīvu komplekso tūrisma pakalpojumu.
4.9. Ja Ceļojuma laikā Ceļotājam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Aģentūra nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Tūrisma operators sniedz nekavējošu palīdzību Ceļotājam, lai tas varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā.
4.10. Aģentūra kompensē Ceļotājam apmaksāto, bet nesaņemto tūrisma pakalpojumu vērtību  tad, ja pakalpojumu nesaņemšanā ir vainojama Operatora darbinieku rīcība.
4.11. Ja Ceļotājs ir izmantojis apdrošināšanas pakalpojumus un apdrošinājis finansiālus riskus šādiem gadījumiem, tad Aģentūra sadarbojas ar attiecīgo apdrošināšanas kompāniju sekmējot apdrošināšanas atlīdzības iespējami ātrāku izmaksu Ceļotājam.
4.12. Aģentūra informāciju par prasībām pasu režīmam un vīzu iegūšanai, kā arī prasībām pret galamērķa valsts medicīniskajām formalitātēm (ja attiecināms) nodod Ceļotājam atsevišķi, tiekoties ar Ceļotāju Operatora birojā vai nosūtot šādu informāciju uz Ceļotāja norādīto e-pasta adresi.
4.13. Aģentūra apmaksā pilnu Ceļojuma vērtību tiešajam pakalpojumu sniedzējam (operatoram) saskaņā ar noslēgtā līguma nosacījumiem, tomēr ne vēlāk kā līdz Ceļojuma uzsākšanas dienai;
4.14. Pirms Ceļojuma pārbauda Ceļotāja un pārējo Ceļotāju dokumentu atbilstību Latvijas Republikas un citu ar Ceļojumu saistīto valstu likumdošanas aktu prasībām.
4.15. Ja Ceļotājam vai kādam no Ceļotājiem ir īpašas prasības, tad šādas prasības jānorāda pirms līguma slēgšanas. Aģentūra nodrošina Ceļotājam tikai tās īpašās prasības, kurām Tūrisma Aģentūra pirms šī līguma noslēgšanas ir piekritis.
4.16. Ja Ceļotājs un / vai Ceļotāji ir nonākuši grūtībās Ceļojuma galamērķa valstī, tūrisma Aģentūra sniedz Ceļotājam un / vai Ceļotājiem informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām medicīnas un citām valsts un pašvaldību iestādēm un konsulāro palīdzību, kā arī palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus Ceļojuma risinājumus. Ceļotājs tiek informēts, ka šādas palīdzības sniegšanas rezultātā tūrisma operatoram radušās faktiskās izmaksas ir jāsedz Ceļotājam.
4.17. Ja Aģentūra ceļojuma laikā Ceļotājam līgumā paredzēto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Aģentūra nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Aģentūra sniedz nekavējošu palīdzību Ceļotājam, lai tas varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā.
4.18. Aģentūra apņemas izmitināt Ceļotāju tādas pašas vai augstākas kategorijas viesnīcā, ja neparedzētu apstākļu dēļ to nevar izdarīt iepriekš pasūtītajā viesnīcā.
4.19. Aģentūra apņemas lemt par pakalpojuma cenas samazinājumu, ja traucējumi Ceļojumā nav saistīti ar šī līguma noteikumiem neatbilstošu Ceļotāja vai Ceļotāju rīcību, nepārvaramas varas apstākļiem vai ar šo līgumu nesaistīto trešo personu rīcību.


5. CEĻOTĀJA SAISTĪBAS

5.1. Ceļotājs līguma darbības laikā apņemas nodrošināt, lai Ceļotāji pildītu noslēgtā līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojuma sniegšanu un izmaiņām Pakalpojumu programmā. Ceļotājs uzņemas atbildību visos gadījumos, kad noslēgtā līguma ietvaros Ceļotāja un / vai Ceļotāju vainas dēļ tiek nodarīts kaitējums jebkurai trešajai personai, kas ir saistīta ar Ceļojuma nodrošināšanu.
5.2. Ceļotājam savlaicīgi un pilnā apmērā neapmaksājot līgumā noteikto Ceļojuma cenu, tiek noteikts līgumsods. Nesaņemot līgumā noteikto samaksu, Aģentūra ir tiesīga lauzt līgumu piedzenot zaudējumus no Ceļotāja.
5.3. Ceļotājam ir tiesības pieteikt izmaiņas pakalpojumu programmā pirms izceļošanas, par to informējot Aģentūru un apmaksājot ar izmaiņu veikšanu saistītos izdevumus, par ko Aģentūra informē Ceļotāju pirms attiecīgas rezervācijas veikšanas.
5.4. Pēc Aģentūras pamatota pieprasījuma Ceļotājam jāiesniedz Aģentūrai visus nepieciešamos dokumentus, lai Aģentūra varētu veikt Ceļojuma noformēšanu.
5.5. Ievērojot pakalpojumu programmu, Ceļotājam un Ceļotājiem savlaicīgi jāierodas norunātās tikšanās vietās, jāpilda grupas vadītāja pamatotas prasības visā Ceļojuma laikā, kā arī netraucēs citiem tūristiem.
5.6. Ievērot Latvijas Republikas un Ceļojuma valstu normatīvo aktu prasības attiecībā uz nepilngadīgo un pilngadīgo personu izbraukšanu uz / atgriešanos no ārvalstīm, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamajam / izvedamajam mantas daudzumam, nacionālo un ārzemju robežsardzes un muitas kontroles prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus. Aģentūra nevar uzņemties jebkādu atbildību par to, ja Ceļotājs/ceļotāji tiek aizturēti uz robežas/ ām, muitā, vai arī to aiztur Latvijas Republikas vai ārvalstu varas pārstāvji par iepriekšminēto prasību pārkāpumiem.
5.7. Ceļotājs uzņemas pilnu materiālo atbildību par visiem nodarītajiem zaudējumiem, kas Ceļojuma laikā nodarīti Ceļotāja un/vai Ceļotāju vainas dēļ, sedzot zaudējumus desmit dienu laikā pēc attiecīga Aģentūras izrakstīta rēķina saņemšanas dienas.
5.8. Ja Aģentūrai ir radušies izdevumi, kas saistīti ar palīdzības sniegšanu Ceļotājam un/vai Ceļotājiem sakarā ar nelaimes gadījumiem, vai arī citos neparedzētos gadījumos, šādus izdevumus sedz Ceļotājs.
5.9. Veikt savu un Ceļotāju veselības un cita veida obligāto apdrošināšanu. Pirms līguma slēgšanas lemt par iespēju apdrošināt savu iemaksāto naudu pret gadījumiem, kad Ceļotājs un /vai Ceļotāji Ceļojumā nevar doties.
5.10. Nodrošināt, lai ceļojuma laikā būtu minimālie iztikas līdzekļi atbilstoši attiecīgās Ceļojuma valsts noteiktajām prasībām, kā arī lai būtu veikta nepieciešamā vakcinēšanās un ievērotas visas citas medicīniska rakstura prasības.
5.11. Ceļojuma laikā Ceļotājs ir atbildīgs par personīgo lietu saglabāšanu.
5.12. Ja ceļojuma laikā netiek sniegts kāds no līgumā iekļautajiem tūrisma pakalpojumiem vai ja tas netiek sniegts pienācīgi, Ceļotājam bez nepamatotas kavēšanās, ņemot vērā situācijas apstākļus, ir pienākums paziņot Operatoram, tā pārstāvim vai grupas vadītajam par jebkādu neatbilstību, ar ko Ceļotājs saskaras tūrisma pakalpojuma sniegšanas laikā.


6. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
6.1. Neviena no Pusēm nav tiesīga prasīt kompensāciju par zaudējumiem, ja līgumsaistības daļēji vai pilnībā nav izpildītas nenovēršanu un ārkārtas apstākļu dēļ (par nenovēršamiem un ārkārtas apstākļiem uzskatāma tai skaitā karadarbība, terorisms, nopietnas slimības uzliesmojums, dabas katastrofas un citi notikumi, kas nav radušies pušu vai tā kontrolē esošas trešās personas kļūdas vai rīcības dēļ, notikumi, kas padara nepiespējamu līgumsaistību izpildi, notikumi, kurus līguma slēgšanas brīdī nebija iespējams paredzēt, no kuriem nav iespējams izvairīties, kuru sekas nav iespējams pārvarēt).
Par kompensāciju par zaudējumiem līguma izpratnē nav uzskatāmi ceļotāja veiktie maksājumi par ceļojumu. Nenovēršamu un ārkārtas apstākļu gadījumos puses rīkojas atbilstoši šim līgumam, normatīvo aktu prasībām, kā arī labas ticības un godīgas darījumu prakses principiem.


7.CITI NOTEIKUMI

7.1. Ja izvēlētajam kompleksā tūrisma pakalpojuma saņemšanai ir jābūt noteiktam Ceļotāju skaitam, bet tas ir mazāks kā plānots, Aģentūrai ir tiesības rakstveidā paziņot par Ceļojuma atcelšanu:
- ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms Ceļojuma. ja tas ilgst vairāk nekā sešas dienas
- ne vēlāk kā septiņas dienas pirms ceļojuma sākuma, ja tas ilgst no divām līdz sešām dienām;
Šajā gadījumā Ceļotājam tiek atmaksāta visa iemaksātā naudas summa.
7.2. Saņemot komplekso tūrisma pakalpojums, pirms līguma noslēgšanas ceļotājs ir iepazinies un Aģentūra ir sniegusi Ceļotājam  visu informāciju, kā tas noteikts 2018. gada 26. jūnija Ministru kabineta noteikumu Nr. 380 “Noteikumi par kompleksa un saistīta tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un sniegšanas kārtību un kompleksu un saistītu tūrisma pakalpojumu sniedzēju un ceļotāju tiesībām un pienākumiem” 61. līdz 66. punktos.

7.7. Līgums stājas spēkā pēc abu pušu parakstīšanas un ir spēkā līdz pušu saistību izpildei. Ja pakalpojuma līgums tiek noslēgts papīra formā, tad tas tiek sastādīts divos vienāda juridiska spēka eksemplāros latviešu valodā. Viens līguma eksemplārs glabājas Aģentūrā, bet otrs tiek nodots Ceļotājam. Ja pakalpojuma līgums netiek noslēgts papīra formātā, tad pēc līguma projekta nosūtīšanas uz Ceļotāja norādīto e-pasta adresi un apstiprinājuma no Ceļotāja saņemšanas Aģentūrā, līgums stājas spēkā no brīža, kad Ceļotājs līgumā noteiktajā apmērā un termiņā ir veicis maksājumu par Ceļojumu.
7.8.  Ja neparedzētu apstākļu dēļ nav iespējama Ceļotāja izmitināšana iepriekš pasūtītajā viesnīcā, Aģentūra sniedz palīdzību, lai nodrošinātu Ceļotāja vai Ceļotāju izmitināšanu tādas pašas klasifikācijas kategorijas viesnīcā.
7.9. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem ceļojumu nepieciešams pagarināt, Tūrisma operators sniedz palīdzību tādējādi, ka, kamēr nenovēršamu un ārkārtas apstākļu dēļ nebūs iespējams nodrošināt ceļotāja atgriešanos, kā paredzēts kompleksā tūrisma pakalpojuma līgumā, tūrisma operators sedz izmaksas par nepieciešamo izmitināšanu; ja iespējams, tūrisma operators nodrošina izmitināšanu līdzvērtīgas kategorijas ceļotāju mītnē uz laikposmu, kas nepārsniedz trīs naktis vienam ceļotājam.
7.10. Ja Ceļojuma laikā Ceļotājam šajā līgumā noteikto Ceļojumu nevar nodrošināt nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vai ar šo līgumu nesaistītās trešo personu rīcības dēļ, kuru Operators nevarēja ne paredzēt, ne novērst, Tūrisma operators apņemas sniegt nekavējošu palīdzību Ceļotājam, lai tas varētu atgriezties atpakaļ izbraukšanas/ izlidošanas vietā.
7.11. Ja Ceļotājs un / vai Ceļotāji ir nonākuši grūtībās Ceļojuma galamērķa valstī, tūrisma operators  sniedz Ceļotājam un / vai Ceļotājiem informāciju par veselības aprūpes pakalpojumiem, vietējām medicīnas un citām valsts un pašvaldību iestādēm un konsulāro palīdzību, kā arī palīdz izmantot distances saziņas līdzekļus un atrast alternatīvus Ceļojuma risinājumus. Ceļotājs ir informēts, ka šādas palīdzības sniegšanas rezultātā tūrisma operatoram un Aģentūrai radušās faktiskās izmaksas ir jāsedz Ceļotājam.
7.12. Ceļojuma laiks var tikt mainīts, ja attiecīgā aviokompānija vai reisa pasūtītājs nespēj nodrošināt Līgumā minēto ceļojumu tehnisku, meteoroloģisko vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
7.13. Tūrisma operators neatbild par pakalpojuma neiespējamību, ja tas saistīts ar atteikumu Ceļotājam vīzu saņemšanā, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu par vīzas izsniegšanu. Ja Ceļotājs nesaņem ieceļošanas vīzu, un pie tā nav vainojama Tūrisma operators, iemaksātā nauda netiek atmaksāta.
7.14. Tūrisma operators neatbild par Ceļotāja neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā un laikā visa ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Ceļotāju. Visus izdevumus, kas saistīti ar Ceļotāja nokavējumu, un iespējamo ceļojuma pagarināšanu vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Ceļotājs sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem
7.15. Tūrisma katalogā vai mājas lapā izvietotā informācija par ceļojumiem, to veidiem un atpūtas iespējām var tikt mainīta. Pastāvot šādiem apstākļiem, savās attiecībās Puses vadās pēc noslēgtā līguma satura.

8. STRĪDU RISINĀŠANA
8.1. Ja Ceļotājam  ir sūdzības vai iebildumi par nepienācīgu līguma izpildi, Ceļotājs nekavējoties paziņo par to Tūrisma operatoram, tā vietējam pārstāvim vai grupas vadītājam. Ja strīdu neizdodas atrisināt pārrunu ceļā, Ceļotājs iesniedz rakstveida pretenziju. Pretenziju sastāda divos eksemplāros norādot datumu, vietu, laiku, līguma numuru, pretenzijas būtība, Ceļotāja vārdu, uzvārdu. Tūrisma operatora vietējais pārstāvis vai grupas vadītājs parakstās par saņemto pretenziju uz abiem eksemplāriem, un viens eksemplārs paliek pie Ceļotāja, otrs – pie Tūrisma operatora pārstāvja/grupas vadītāja.
8.2. Gadījumā, ja strīdu neizdodas atrisināt uz vietas, Ceļotājam ir tiesības iesniegumu-pretenziju     septiņu dienu laikā pēc tūrisma pakalpojuma pabeigšanas, bet ne vēlāk kā divu mēnešu laikā no dienas, kad Ceļotājs atklājis tūrisma pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, iesniegt Tūrisma operatoram.
8.3. Ja Tūrisma Aģentūra atsakās izpildīt Ceļotāja prasījumu vai Ceļotāju neapmierina Tūrisma operatora piedāvātais risinājums, Ceļotājam ir tiesības vērsties: 1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 2) patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu; 3) tiesā.  Ceļotājam  ir iespēja arī izmantot platformu strīdus izšķiršanai tiešsaistē saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2013.gada 21.maija Regulu (ES) Nr. 524/2013 par patērētāju strīdu izšķiršanu tiešsaistē un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2006/2004 un Direktīvu 2009/22/EK (Regula par patērētāju SIT); minētā platforma pieejama šeit:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=LV.
8.4. Visi strīdi vai domstarpības, kas saistīti vai izriet no šā līguma, tiek risināti sarunu ceļā. Ja domstarpības un strīdu nav iespējams atrisināt sarunu ceļā, ieinteresētā puse to nodod izskatīšanai tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
    
Informācija:
Tūrisma Aģentūra:  SIA “Begonija”, Brīvības iela 64, Rīga, LV-1011. e-pasts: [email protected],
Telefons: +371 67315800, fakss: +371 67872888.

Tūrisma operatora saņemtās un Ceļotāja iemaksātās naudas apdrošinātājs: AAS “BTA Baltic Insurance Company”, reģ. Nr. 40103840140, adrese:  Sporta iela 11, Rīga, LV-1013.

Patērētāju tiesību aizsardzības centra kontaktinformācija: Rīga, Brīvības iela 55, LV-1010. e-pasts: [email protected], tālrunis: +371 65452554;

 

 

 

Sign inRegister
Welocome! Login in to Your Accont
Register for Your Account