PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Dokumenta piemērošanas sfēra

Personas datu apstrādes nolūki

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

Personas datu apstrāde

Personas datu aizsardzība

Personas datu saņēmēju kategorijas

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

Personas datu glabāšanas ilgums

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

Saziņa ar Klientu

Komerciāli paziņojumi

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

Citi noteikumi

 

Šīs Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai - Begonija pakalpojumu klientam - informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot klienta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

 1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Begonija (turpmāk - Begonija), vienotās reģistrācijas Nr. 40003104895, juridiskā adrese Rīgā, Brīvības iela 64.
 2. Begonija kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: [email protected]. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Begonija juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Dokumenta piemērošanas sfēra

 1. Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu.
 2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:
 • fiziskajām personām - klientiem, abonentiem un citiem Begonija pakalpojumu lietotājiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai (abonentam, klientam, lietotājam) saņem vai nodod Begonija jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);
 • Begonija biroja un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;
 • Begonija uzturēto interneta mājaslapu apmeklētājiem, un zvana veicējiem uz Begonija kontaktu tālruņiem (turpmāk - Klienti).
 1. Begonija rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.
 2. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Begonija interneta mājaslapā, pašapkalpošanās portālā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.
 3. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildu, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Begonija.

Personas datu apstrādes nolūki

 1. Begonija apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:
 • Pakalpojumu sniegšanai un preču pārdošanai:

- klienta identificēšanai;
- līguma sagatavošanai, noslēgšanai un noslēgšanas fakta pierādīšanai;
- preču piegādei un pakalpojumu ierīkošanai un sniegšanai (līguma saistību izpildei);
- pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
- garantijas saistību izpildei;
- preču un pakalpojumu uzlabošanai, jaunu preču un pakalpojumu attīstībai;
- pakalpojuma lietošanas veicināšanai, reklamēšanai un izplatīšanai;
- klientu apkalpošanai;
- iesniegumu un iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
- klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
- norēķinu administrēšanai; 
- kredītspējas novērtēšanai, kredītu uzraudzībai; 
- parādu atgūšanai un piedziņai; 
- mājaslapu uzturēšanai un darbības uzlabošanai.

 • Biznesa plānošanai un analīzei:

- statistikai un biznesa analīzei;
- plānošanai un uzskaitei;
- efektivitātes mērīšanai;
- datu kvalitātes nodrošināšanai;
- tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai; 
- atskaišu sagatavošanai;
- klientu aptauju veikšanai;
- riska vadības aktivitāšu ietvaros.

 • Informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Begonija.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

 1. Begonija apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:
 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu Begonija saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās interesēs - lai realizētu no Begonija un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas Begonija leģitīmās intereses;
 • datu subjekta vai citas fiziskās personas vitālo interešu nodrošināšanai - lai nodrošinātu Begonija nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.
 1. Begonija leģitīmās intereses ir:
 • veikt komercdarbību;
 • sniegt elektronisko sakaru pakalpojumus;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti rakstveidā vai mutiski, zvanot uz biroju, interneta mājas lapās un pašapkalpošanās portālā;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu par pakalpojumu darbības nodrošināšanu, uzturēšanu, norēķiniem, lai veiktu klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;
 • veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi;
 • analizēt Begonija mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Klienta kontu Begonija mājaslapās, interneta vietnēs
 • veikt darbības Klientu noturēšanai;
 • segmentēt klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;
 • izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus;
 • nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi (NPS);
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analīzi;
 • nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;
 • pakalpojumu sniegšanas un preču pārdošanas, un piegādes efektivitāti;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

 1. Begonija apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Begonija saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.
 2. Begonija attiecībā uz Klientu var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Klients par šādām Begonija darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).
 3. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Begonija un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu vai ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
 4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Begonija var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības. Ja izpildot šos uzdevumus, Begonija sadarbības partneri apstrādā Begonija rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Begonija sadarbības partneri ir uzskatāmi par Begonija datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un Begonija ir tiesības nodot Begonija sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.
 5. Begonija sadarbības partneri uzņēmumi (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar Begonija prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Begonija uzdevumā.

Personas datu aizsardzība

 1. Begonija aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Begonija saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:
 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

 1. Begonija neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem elektronisko sakaru, satura vai citiem pakalpojumiem, izņemot:
 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros vai nodrošinātu pakalpojumu, piemēram, elektroenerģijas pakalpojuma tirdzniecības ietvaros Begonija veic datu apmaiņu ar sadales tīkla operatoru, par ko Klients tiek informēts attiecīgā pakalpojuma līgumā);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos Begonija leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Begonija leģitīmās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

 1. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Begonija personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.
 2. Šādos gadījumos Begonija nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

 1. Begonija glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:
 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • dati ir nepieciešami tam nolūkam, kam tie ir saņemti;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Begonija vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu, uzņēmumam izrakstītie rēķini jāglabā 5 gadus, u.c.);
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad šajā punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti. Auditācijas pieraksti tiek uzglabāti vismaz vienu gadu no to veikšanas dienas saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

 1. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi. Daļa Klienta informācijas jau ir ievietota Begonija interneta vietnēs, kuras Klients lieto Begonija pakalpojumu saņemšanai un kur Klients var pārliecināties par savu datu pareizumu un nepieciešamības gadījumā tos pārvaldīt, tajā skaitā, mainīt.
 2. Klientam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt Begonija piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Begonija veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Begonija leģitīmajām interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Begonija pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.
 3. Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:
 • rakstveida formā klātienē Begonija birojā uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;
 1. Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Begonija pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.
 2. Begonija atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.
 3. Begonija nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

 1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, pakalpojumu lietošanas paradumu datu analīze, individuāli sagatavota reklāma u.c.), var dot Begonija pakalpojumu pieteikšanas formās, Begonija pakalpojumu portālos/lietotnēs, Begonija un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas), zvanot uz Begonija kontaktu tālruni vai klātienē Begonija birojā.
 2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir zvanot uz Begonija kontaktu tālruni vai klātienē Begonija birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.
 3. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.
 4. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Klientu

 1. Begonija veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi un/vai citos ar Klientu saskaņotos veidos).
 2. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi Begonija veic uz noslēgtā līguma pamata.

Komerciāli paziņojumi

 1. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Begonija un/vai trešo pušu pakalpojumiem un citiem ar tiešu nolīgto pakalpojumu nodrošināšanu nesaistītiem paziņojumiem (piemēram, klientu aptaujas) Begonija veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.
 2. Saziņu, tajā skaitā, par komerciāliem paziņojumiem, Begonija var veikt arī izmantojot automātiskas zvanīšanas iekārtas.
 3. Klients piekrišanu Begonija un/vai tā sadarbības partneru komerciālu paziņojumu saņemšanai var dot Begonija pakalpojumu pieteikšanas formās, Begonija pakalpojumu portālos, Begonija un citās interneta lapās (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanās formas).
 4. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas kādā no šādiem veidiem:
 • izmantojot komerciālajā paziņojumā paredzēto automatizēto iespēju atteikties no turpmāku paziņojumu saņemšanas, noklikšķinot uz atteikšanās norādes attiecīgā komerciālā paziņojuma (e-pasta) beigās.
 • nosūtot e-pastu;
 • zvanot uz Begonija kontaktu telefonu;
 • klātienē Begonija birojā;
 1. Begonija pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz septiņām diennaktīm.
 2. Izsakot savu viedokli aptaujās un atstājot savu kontaktinformāciju (e-pastu, tālruni), Klients piekrīt, ka Begonija var ar viņu sazināties sakarā ar Klienta sniegto novērtējumu, izmantojot Klienta atstāto kontaktinformāciju.

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

 1. Begonija mājaslapas var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi pieejami šeit.
 2. Begonija mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Begonija nenes atbildību.

Citi noteikumi

 1. Begonija ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Klientam tā aktuālo versiju ievietojot Begonija mājaslapā.
 1. Šī Privātuma politikas redakcija stājas spēkā 2018. gada 23. maijā
Sign inRegister
Welocome! Login in to Your Accont
Register for Your Account